Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Freebirds Lifestyle VOF  – Leonie Set Yourself Free – Directeur Levensgenieter KvK 6758500

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Freebirds Lifestyle een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Freebirds Lifestyle voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als mentor/coach online en offline coachen van particulieren en ondernemers bij de onderwerpen voor persoonlijke ontwikkeling, Business Building door middel van online trainingen middels een digitale leeromgeving, mentor trajecten,. Het aanbieden van producten voor een Freebird Lifestyle, aanbieden van hosting en websitebouw / onderhoud.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Freebirds Lifestyle en klant krachtens welke Freebirds Lifestyle de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Freebirds Lifestyle.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Freebirds Lifestyle worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.leoniesetyourselffree.nl / www.setyourselffree.nl / www.dashboard.leonie-setyourselffree.nl/

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Freebirds Lifestyle gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Freebirds Lifestyle, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Freebirds Lifestyle en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Freebirds Lifestyle zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Freebirds Lifestyle zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Freebirds Lifestyle zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Freebirds Lifestyle met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Freebirds Lifestyle een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Freebirds Lifestyle gerechtigd een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Freebirds Lifestyle de opdracht gaat uitvoeren.

3.6. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Freebirds Lifestyle afhangt van feedback of input van de klant, is Freebirds Lifestyle nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Freebirds Lifestyle is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.7. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Freebirds Lifestyle het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.8. Alle door Freebirds Lifestyle gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren/exclusief btw voor bedrijven, verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Freebirds Lifestyle worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van zijn diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent ex btw per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.10. Losse coaching sessies en workshops dienen na akkoord op de offerte op basis van vooruitbetaling plaats te vinden.

3.11. Freebirds Lifestyle behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.12. Freebirds Lifestyle is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.


3.13. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Freebirds Lifestyle zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching, retraite, cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is Freebirds Lifestyle bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.14. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR Freebirds Lifestyle VOF

4.1. Freebirds Lifestyle garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.2. Freebirds Lifestyle spant zich in om de gegevens die Freebirds Lifestyle voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

4.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Freebirds Lifestyle met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

4.4. Freebirds Lifestyle is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Freebirds Lifestyle en/of overige promotionele uitingen van Freebirds Lifestyle.

4.5. Freebirds Lifestyle is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

5.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

5.2. De klant dient Freebirds Lifestyle te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Freebirds Lifestyle onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Freebirds Lifestyle om verzoekt.

5.3. Indien in uitzondering op artikel 5.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Freebirds Lifestyle zijn verstrekt, heeft Freebirds Lifestyle het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

5.4. De klant stelt Freebirds Lifestyle steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

5.5. Bij klachten over de door Freebirds Lifestyle geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Freebirds Lifestyle binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart Freebirds Lifestyle één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

5.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 5.2 die Freebirds Lifestyle nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Freebirds Lifestyle niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

5.7. Wanneer Freebirds Lifestyle inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Freebirds Lifestyle is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.


5.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Freebirds Lifestyle tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Freebirds Lifestyle mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

5.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

5.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Freebirds Lifestyle. In geval van levering binnen de bedenktermijn geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot levering van de diensten nadat Freebirds Lifestyle hier expliciet naar heeft gevraagd.

5.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

5.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

5.15. Freebirds Lifestyle kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 6. LEVERING EN LEVERTIJD

6.1. De door Freebirds Lifestyle te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Freebirds Lifestyle opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

6.2. Een door Freebirds Lifestyle vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Freebirds Lifestyle niet van rechtswege in verzuim.

6.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Freebirds Lifestyle, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

6.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Freebirds Lifestyle mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 5.2.

6.5. Aan de leveringsplicht van Freebirds Lifestyle zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Freebirds Lifestyle geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 7. BETALING
7.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

7.2. Alle door Freebirds Lifestyle verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Freebirds Lifestyle biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

7.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

7.4. In geval van niet tijdige betaling kan Freebirds Lifestyle besluiten zijn werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Freebirds Lifestyle besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

7.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de opdrachtgever en gelden de wettelijke tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

7.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.7. In bovenstaande gevallen heeft Freebirds Lifestyle voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

7.8. De klant gaat er mee akkoord dat Freebirds Lifestyle elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Freebirds Lifestyle VOF zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

7.9. De klant kan bezwaren tegen de door Freebirds Lifestyle verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Freebirds Lifestyle kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Freebirds Lifestyle een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

7.10. Alle door Freebirds Lifestyle geleverde producten en diensten blijven eigendom van Freebirds Lifestyle totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Freebirds Lifestyle zijn voldaan. Te allen tijde met inachtneming van artikel 8.

 

ARTIKEL 8. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, online trainingen, modellen, technieken, boeken, e-books, foto’s, video’s, instrumenten en lesmaterialen alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Freebirds Lifestyle tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. De door Freebirds Lifestyle geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Freebirds Lifestyle en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Freebirds Lifestyle.

8.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Freebirds Lifestyle ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Freebirds Lifestyle, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

8.5. Freebirds Lifestyle is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Freebirds Lifestyle plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Freebirds Lifestyle vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

8.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 8.2 en artikel 8.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

8.7. Bij inbreuk heeft Freebirds Lifestyle recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Iedere overeenkomst tussen Freebirds Lifestyle en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Freebirds Lifestyle kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Freebirds Lifestyle gestelde doel.

9.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma.

9.3. Indien Freebirds Lifestyle onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Freebirds Lifestyle uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

9.4. In aanvulling op artikel 9.3 is Freebirds Lifestyle dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Freebirds Lifestyle aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Freebirds Lifestyle toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

9.5. Freebirds Lifestyle sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Freebirds Lifestyle geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Freebirds Lifestyle.

9.6. Freebirds Lifestyle is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

9.7. Klant vrijwaart Freebirds Lifestyle voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Freebirds Lifestyle


ARTIKEL 10. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
10.1. Freebirds Lifestyle is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.


10.2. Freebirds Lifestyle is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Freebirds Lifestyle weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Freebirds Lifestyle kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Freebirds Lifestyle een overeenkomst is aangegaan.

10.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

10.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Freebirds Lifestyle onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Freebirds Lifestyle, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Freebirds Lifestyle, wanprestatie door leveranciers van Freebirds Lifestyle waardoor Freebirds Lifestyle zijn verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Freebirds Lifestyle of diens leveranciers.

10.5. Bij overmacht heeft Freebirds Lifestyle tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Freebirds Lifestyle in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 11. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

11.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

11.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

11.3. Beide partijen, zowel klant als Freebirds Lifestyle, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

11.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 7.3 kan Freebirds Lifestyle de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Freebirds Lifestyle VOF voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Freebirds Lifestyle;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Freebirds Lifestyle zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.3 en 11.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Freebirds Lifestyle vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.6. Freebirds Lifestyle behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Freebirds Lifestyle overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 ARTIKEL 12. CONFORMITEIT

12.1. Freebirds Lifestyle zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Freebirds Lifestyle in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

12.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 12.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Freebirds Lifestyle worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Freebirds Lifestyle aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Freebirds Lifestyle.

12.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Freebirds Lifestyle te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Freebirds Lifestyle, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN, WORKSHOPS EN COACHING Freebirds Lifestyle VOF

13.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Freebirds Lifestyle aan te bieden of te doen geven.

13.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Freebirds Lifestyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Freebirds Lifestyle in de praktijk tot uitvoering brengt.

13.3. Freebirds Lifestyle is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Freebirds Lifestyle, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

13.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

13.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving, per cursus of traject wordt aangegeven hoe lang de content beschikbaar blijft. Indien Freebirds Lifestyle besluit materiaal eerder te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Freebirds Lifestyle de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Freebirds Lifestyle meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.

13.6. De door Freebirds Lifestyle aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

13.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen coaching sessie en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 48 uur voor de levering van de dienst; 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de levering van de dienst; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de levering van de dienst; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de levering van de dienst aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

13.8. Freebirds Lifestyle is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van coaching sessies of het volgen van een workshop/cursus. Het ondergaan van de coaching sessies vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

13.9. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops / cursussen of sessies van Freebirds Lifestyle is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

13.10. Freebirds Lifestyle behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops /cursussen of sessies indien de deelnemers door het gedrag een workshop / cursussen of sessies belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

13.11. Freebirds Lifestyle is gerechtigd de workshop / cursus te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere workshop datum beschikbaar komt.

13.12. Indien Freebirds Lifestyle door overmacht (zoals genoemd in artikel 13.11) genoodzaakt is om de workshop te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de workshop voor de nader te bepalen datum zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.

 ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Freebirds Lifestyle en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Freebirds Lifestyle alleen bindend indien en voor zover deze door Freebirds Lifestyle uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Freebirds Lifestyle op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Freebirds Lifestyle hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Freebirds Lifestyle partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.7. De klant en Freebirds Lifestyle zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Freebirds Lifestyle en de klant.