Skip to content

OVEREENKOMST

Door u aan te melden als een Partner in het Leonie – Set Yourself Free Affiliate Programma, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (Privacy policy en disclaimer). Leonie – Set Yourself Free behoudt zich het recht voor om de voorwaarden bij te werken en te wijzigen van tijd tot tijd zonder kennisgeving. Alle nieuwe functies die het huidige Programma verbeteren, inclusief de uitgave van nieuwe hulpmiddelen en bronnen, zijn onderworpen aan de voorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen. Als u zich niet aan onderstaande voorwaarden houdt, leidt dit tot beëindiging van uw Account en tot verbeuring van uitstaande betalingen van partnercommissies die tijdens de overtreding zijn verdiend. U stemt ermee in het Affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

ACCOUNTVOORWAARDEN
Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel uit te maken van dit programma.
Je moet een Freebird zijn om een ​​gelieerde te zijn.
Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
U moet uw legale volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het registratieproces te voltooien.
Uw aanmelding mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.
U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Leonie – Set Yourself Free is niet en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als u zich niet aan deze beveiligingsverplichting houdt.
U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteit die plaatsvindt onder uw account. Een persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account onderhouden.
U mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
U mag niet, in het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag het Affiliate-programma niet gebruiken om geld te verdienen met uw eigen Leonie – Set Yourself Free productrekeningen.
LINKS / GRAFIEKEN OP UW SITE, IN UW E-MAILS OF ANDERE BERICHTEN

Nadat u zich hebt aangemeld voor het Affiliate-programma, krijgt u een unieke Affiliate-code toegewezen. Het is u toegestaan ​​om links, banners of andere afbeeldingen die we leveren met uw Affiliate Code op uw site, in uw e-mails of in andere berichten te plaatsen. We zullen u richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties geven die u kunt gebruiken bij het linken naar Leonie – Set Yourself Free. We kunnen het ontwerp van de illustratie op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving. Om accurate tracking, rapportage en doorverwijzing van vergoedingen mogelijk te maken, zullen we u speciale linkformaten bieden voor worden gebruikt in alle links tussen uw site en de Leonie – Set Yourself Free -vrij. U moet ervoor zorgen dat alle links tussen uw site en de Leonie – Set Yourself Free op de juiste manier gebruikmaken van dergelijke speciale link-indelingen. Koppelingen naar de Leonie – Set Yourself Free -bron die op uw site is geplaatst in overeenstemming met deze Overeenkomst en die deze speciale link-indelingen op de juiste manier gebruiken, worden ‘Speciale links’ genoemd. U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot verkopen op een Leonie – Set Yourself Free -product die rechtstreeks plaatsvinden via speciale links; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot een fout van u of iemand die u verwijst om speciale links te gebruiken of ten onrechte uw partnercode te typen, ook in de mate dat een dergelijke fout kan leiden tot een vermindering van de bedragen die anders aan u zouden worden betaald in overeenstemming met deze Overeenkomst. Verbindingslinks moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

VERWIJZINGSKOSTEN / COMMISSIES EN BETALING

Voor een productverkoop om in aanmerking te komen voor een verwijzingsvergoeding, moet de klant een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar http://setyourselffree.nl doorklikken en een bestelling voor een product tijdens die sessie. We betalen alleen provisies voor koppelingen die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat ze hebben gekocht of iemand zegt dat ze een verwijzingscode hebben ingevoerd als deze niet werd gevolgd door ons systeem. We kunnen alleen provisies betalen voor zaken die zijn gegenereerd door correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen werden bijgehouden. We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend door frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, dubieuze verkoop- of marketingmethoden. Uitbetaling is elke maand. 

UITBETALING COMMISSIES INCLUSIEF BTW
IDENTIFICATIE VAN UZELF ALS EEN LEONIE – SET YOURSELF FREE -PARTNER

U mag geen enkele persmededeling verstrekken met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het programma; dergelijke actie kan resulteren in uw beëindiging van het Programma. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van Leonie – Set Yourself Free of een relatie of verwantschap tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukt of impliceert, behalve zoals expliciet toegestaan ​​door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij geld voor liefdadigheid of andere doelen ondersteunen, sponsoren, ondersteunen of bijdragen). U mag geen producten kopen via uw gelieerde links voor uw eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van verwijzingskosten en / of de beëindiging van deze Overeenkomst.

KLANT DEFINITIE

Klanten die producten kopen via dit programma worden als onze klanten beschouwd. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidsregels en operationele procedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten (zie disclaimer, privacy policy en cookies). We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We zullen bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die worden verkocht onder dit programma in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bediening en het onderhoud van uw site, ladingpages, salespage in de breedste zin van het woord en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor: – De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur – Zorgen dat de weergave van speciale links op uw site geen inbreuk maakt op enige overeenkomst tussen u en een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of vereisten die u worden opgelegd door een derde partij die uw site host) – De juistheid, waarheid en gepastheid van materialen die op uw site zijn geplaatst (inclusief, onder andere, alle product gerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of die verband houden met speciale links) – Ervoor zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst, geen inbreuk maken op of inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten) – Ervoor zorgen dat materiaal op uw site niet smaadbaar of anderszins illegaal is – ervoor te zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat is, al dan niet via een privacybeleid, openbaar maakt hoe u verzamelde gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en vrijgeeft, inclusief, waar van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud kunnen leveren en / of advertenties en het verzamelen van informatie rechtstreeks van bezoekers en kan cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

NALEVING VAN WETTEN

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma gaat u ermee akkoord dat u, terwijl u Programmadeelnemer bent, zich zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, vergunningen, beslissingen of andere vereisten van elke overheidsinstantie die jurisdictie over u, of die wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u een programmadeelnemer bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma voldoet aan alle toepasselijke wetten (federaal, staat of anderszins) die van toepassing zijn op marketingmail, inclusief maar niet beperkt tot de AVG.

LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST EN HET PROGRAMMA

De looptijd van deze Overeenkomst begint zodra we uw Program-aanvraag hebben geaccepteerd en eindigt wanneer deze door een van de partijen wordt beëindigd.
U of wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van beëindiging.
Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van en verwijderen van uw site, alle links naar https://setyourselffree.nl, en al onze handelsmerken,
trade dress en logo’s en alle andere materialen door of namens ons aan u geleverd krachtens deze of in verband met het Programma. Leonie – Set Yourself Free heeft het recht om het Programma op elk moment te beëindigen.
Na beëindiging van het programma betaalt Leonie – Set Yourself Free de openstaande inkomsten.

BEËINDIGING

Leonie – Set Yourself Free heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account te schorsen of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van het Programma of enige andere Leonie – Set Yourself Free -service
om welke reden dan ook te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeuring en afstand doen van alle potentiële
of te betalen commissies in uw Account als ze verdiend werden door frauduleus, illegaal of overdreven agressieve, dubieuze verkoop- of marketingmethoden. Leonie – Set Yourself Free behoudt zich het recht voor om service aan
iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

 

RELATIE VAN PARTIJEN

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst creëert een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een arbeidsrelatie tussen de partijen.
U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of afbeeldingen te maken of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn met iets in deze sectie. 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of vervolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het Programma, zelfs als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van
dergelijke schade. Bovendien zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze Overeenkomst en het Programma niet meer bedragen dan de totale verwijzingsvergoedingen die u krachtens deze Overeenkomst
zijn betaald of betaalbaar zijn. 

DISCLAIMERS

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid,
verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of impliciete garanties die voortvloeien uit een uitvoering, transactie of handelsgebruik). Bovendien geven wij geen verklaring dat de werking van de Leonie – Set Yourself Free vrij ononderbroken of
vrij van fouten zal zijn en we zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten. 

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) DE KLANTEN REFERENTIES KUNNEN
VERLENEN OP ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VERSCHILLEN VAN DIE VAN DEZE OVEREENKOMST OF GEBRUIK WEBSITES DIE GELIJKWAARDIG ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE EVENTUELE
WENSELIJKHEID BEPAALD VAN DEELNEMING AAN HET PROGRAMMA EN BERUST NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING DAN DIE WELKE IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD. 

ARBITRAGE

Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst (met inbegrip van elke feitelijke of vermeende schending hiervan), alle transacties of activiteiten onder deze Overeenkomst of uw
relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen, zullen worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op welke manier dan ook zijn geschonden of gedreigd om onze intellectuele
eigendomsrechten te schenden, kunnen we gerechtelijke stappen ondernemen of andere passende hulp zoeken in een staats- of federale rechtbank (en stemt u in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een
andere rechtbank met competente jurisdictie . Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de regels die dan gelden voor de Nederlandse rechtbank. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als een vonnis in
een bevoegde rechtbank worden ingeschreven. In de ruimste mate toegestaan ​​door toepasselijk recht, zal geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij die onder
deze Overeenkomst valt betrokken is, ongeacht of dit het geval is via arbitrale arbitrageprocedures of anderszins.

 

DIVERSEN

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar regels die de keuze van wetten regelen.
U mag deze Overeenkomst niet van rechtswege of op andere wijze overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Behoudens die beperking is deze Overeenkomst bindend voor, in het voordeel van en afdwingbaar jegens de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.
Als wij er niet in slagen uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om deze bepaling
of enige andere bepaling van deze Overeenkomst nadien te handhaven. Het falen van Leonie – Set Yourself Free om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te
oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen
u en Leonie – Set Yourself Free en regelen uw gebruik van de Service, vervangende alle eerdere overeenkomsten tussen u en Leonie – Set Yourself Free (inclusief, maar
niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).